eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
 1. Böllhoff Slovensko
 2. Služby
 3. Akreditované skúšobné laboratórium

Služby

Akreditované skúšobné laboratórium

Kedykoľvek potrebujete nezávislé testovanie spojov a spojovacích prvkov, môžete využiť služby nášho laboratória.

Zamestnankyňa skúšobného laboratória počas skúšky

Akreditované a nezávislé podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Skúšobné metódy v našom technickom skúšobnom laboratóriu sú akreditované v súlade so smernicami normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditácia sa vzťahuje na metódy uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii. V prípade mimoriadne zložitých a neobvyklých výziev naši zákazníci profitujú z výhod našej úzkej spolupráce s univerzitami, vysokými školami a Fraunhoferovými inštitútmi.

Vaše výhody pre vývoj produktov

 • Rýchle pochopenie úlohy
 • Presný vývoj zodpovedajúceho spojovacieho riešenia
 • Výroba prototypov pomocou vlastných postupov konštrukcie prototypov v laboratóriu
 • Overenie riešenia stanovením mechanických a fyzikálnych hodnôt
 • Začlenenie praktických podmienok pri skúške
 • Dokumentácia výsledkov podľa zodpovedajúcej normy
Skupinové fotografie zamestnancov akreditovaného skúšobného laboratória
Náš tím v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Böllhoff

„„Testujeme prvky z rozličných materiálov pomocou mnohých skúšobných metód: od mechanicko-technologických skúšok cez korózne skúšky až po analýzu poškodenia. Nehrá pritom žiadnu rolu, či ide o produkt spoločnosti Böllhoff alebo iného výrobcu.““

Portrét Dr. Cornelia Heermant
Dr. Cornelia Heermant vedúca laboratória
»

Veľká päťka

Odbornú spôsobilosť a technické vybavenie nášho skúšobného laboratória pravidelne kontroluje na mieste nemecký akreditačný orgán (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). To zaručuje nezávislosť a nestrannosť voči tretím stranám a naše protokoly o skúške sú uznávané na celom svete. Akreditácia sa vzťahuje na metódy uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii.

Konkrétne je skúšobné laboratórium Böllhoff akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pre nasledujúcich päť oblastí, tzv. veľkú päťku:

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Registračné číslo „D-PL-18304-01-00“

1 Mechanicko-technologické skúšky

Mechanicko-technologické skúšky zahŕňajú rôzne skúšobné metódy, pomocou ktorých sa určuje správanie a materiálové parametre normalizovaných vzoriek materiálov alebo hotových konštrukčných dielov pri mechanickom namáhaní. Na rozdiel od fyzikálnych veličín závisia technologické vlastnosti od hraničných podmienok, pri ktorých sa testujú. Preto sa takéto metódy často normalizujú, aby sa zabezpečila porovnateľnosť výsledkov skúšok. Laboratórium Böllhoff je vybavené na testovanie spojovacích prvokov v širokom rozsahu rozmerov a materiálov.

Dvaja pracovníci laboratória Böllhoff testujú správanie vzorky materiálu pomocou stroja na vibračné skúšky.

2 Metalografické skúšky

Metalografické skúšky poskytujú kvalitatívny a kvantitatívny opis štruktúry kovových materiálov pomocou mikroskopických metód. Metalografia pozostáva z prípravy, zobrazenia a/alebo opisu štruktúry a vyhodnotenia štruktúry. Chyby v týchto krokoch môžu viesť k nesprávnemu vyhodnoteniu štruktúry. Zamestnanci laboratória Böllhoff sú špeciálne vyškolení a vyznajú sa v typických materiáloch spojovacích prvkov, ako aj v bežných povlakových materiáloch.

Zamestnanec spoločnosti Böllhoff kontroluje štruktúru kovového materiálu pomocou mikroskopu.

3 Povrchové a rozmerové skúšky spojovacích prvkov z kovových materiálov

Povrchové a rozmerové skúšky spojovacích prvkov poskytujú informácie o stave holého, nepotiahnutého povrchu spojovacieho prvku (napr. ohľadne absencie povrchových chýb a drsnosti povrchu). Zahŕňajú kontrolu geometrických rozmerov v holom a potiahnutom stave (napr. priemery bokov a jadier skrutiek), a tiež určenie hrúbky vrstvy, ktorá sa spravidla nanáša z dôvodu ochrany proti korózii. Laboratórium Böllhoff je jedným z mála laboratórií akreditovaných na testovanie povrchových chýb (trhliny, prevalcovania).

Rozmerová skúška sa vykonáva na kovovom spojovacom prvku v akreditovanom laboratóriu Böllhoff.

4 Skúšky nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí pomocou optickej iskrovej emisnej spektrometrie

Optická iskrová emisná spektrometria sa používa na relatívne presné určenie chemického zloženia kovového materiálu. Výsledok skúšky presahuje rámec obyčajnej skúšky PMI (pozitívna identifikácia materiálu). Presná znalosť obsahu legujúcich a stopových prvkov je dôležitá, pretože aj tie najmenšie odchýlky môžu mať značný vplyv na vlastnosti konštrukčného dielu. Laboratórium Böllhoff sa špecializuje na testovanie malých rozmerov.

Zamestnanec laboratória Böllhoff kontroluje chemické zloženie materiálu v optickom emisnom spektrometri.

5 Korózna skúška

Skúška soľnou hmlou je uznávanou technologickou metódou na kontrolu odolnosti vrstiev spojovacích prvkov proti korózii – s cieľom monitorovať kvalitu poťahovacieho procesu a potiahnutých konštrukčných dielov. Laboratórium Böllhoff môže túto skúšku ponúknuť aj v kombinácii so skúškou zmeny klímy. Na charakterizovanie bimetalickej koróznej tendencie (kontaktnej korózie) spojov používa laboratórium Böllhoff krátkodobú skúšobnú metódu pomocou meraní potenciálu.

V akreditovanom laboratóriu skupiny Böllhoff sa testuje odolnosť niekoľkých skrutiek proti korózii pomocou soľnej hmly.

Odborné semináre Böllhoff

Využite naše odborné znalosti

Fyzikálno-technické laboratórium ponúka v rámci Böllhoff Academy ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov spoločnosti Böllhoff a odborné semináre pre externistov. Naše technické semináre sa vyznačujú zaujímavými prednáškami skúsených lektorov, novými podnetmi a prístupmi, ako aj množstvom praktických príkladov. Tento koncept ďalšieho vzdelávania znamená vynikajúci prenos vedomostí do profesijného prostredia a umožňuje účastníkom klásť individuálne otázky.

Fotografia odborného školiaceho semináru v spoločnosti Böllhoff

Zistite viac teraz

Chcete sa dozvedieť viac o našom akreditovanom skúšobnom laboratóriu alebo máte záujem o naše semináre?

Kontaktujte nás

Galéria

 • Konštrukčná skúška pomocou optického mikroskopu

 • Univerzálna skúška tvrdosti

 • Skúška soľnou hmlou

 • Skúška na chróm(VI) v povlakoch

 • Optická emisná spektrálna analýza

 • Stroj na vibračné skúšky na únavu

Súbory na stiahnutie

Laboratórna brožúra

V tejto brúžúre nájdete podrobný prehľad o kompetenciách a službách nášho akreditovaného skúšobného laboratória.

Normy

Normy, podľa ktorých je akreditované fyzikálno-technické laboratórium skupiny Böllhoff a ktoré sú schválené na flexibilizáciu.