eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
 1. Böllhoff Slovensko
 2. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Strànka Servisu

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane údajov Böllhoff

Toto prehlásenie o ochrane údajov slúži k transparentnosti spracovania údajov v zmysle potrebnej informácie dotknutej osoby ohľadom spracovania týchto osobných údajov správcom údajov. Dotknutá osoba je ďalej oslovovaná ako „vy“, „užívateľ“, „zákazník“;zodpovedná osoba v každom prípade tiež „my, alebo „nami“, „spoločnosť“.

I. Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalších národných zákonov o ochrane údajov členských štátov a rovnako iných nariadení o ochrane údajov:

Za prevádzkovanie a používanie webovej stránky Böllhoff na www.boellhoff.com/sk

Böllhoff s.r.o

Diaľničná cesta 10A

901 03  Senec

Slovensko

Tel.: +421 2 4025 9430

e-mail: infosk@boellhoff.com

 

Böllhoff s.r.o je tiež zodpovednou osobou, pokiaľ túto spoločnosť kontaktujete, uzatvárate s ňou zmluvy, alebo za akúkoľvek inú komunikáciu medzi vami a touto spoločnosťou.

II. Meno a kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov

Osobu poverenou ochranou údajov môžete kontaktovať na:

Böllhoff s.r.o

Jens Placke

E-mail: privacy@boellhoff.com

III. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov a zákazníkov spracuvávame len v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu sledovanému spracovávaním údajov.

 

2. Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Pokiaľ obdržíme súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, čl.6 par. 1 v 1. písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EU (GDPR) slúži ako právny základ.

V spracovaní osobných údajov požadovaných pre prevedenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba stranou 1 v 1. písm. b GDPR slúži ako právny základ. Toto rovnako platí pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné k prevedeniu predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu právneho záväzku, ktorému podlieha naša spoločnosť, čl. 6 par. 1 veta 1 písmeno c GDPR slúži ako právny základ.

Ak je spracovanie potrebné k ochrane oprávneného záujmu našej spoločnostialebo tretej strany a pokiaľ záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú predošlý záujem, , čl.6 par. 1 v 1. písm. f GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.

 

3. Mazanie údajov a doba uloženia

Osobné údaje dotknutej osoby budú zmazané, alebo zablokované, akonáhle zanikne dôvod ich uloženia. Dlhšie môžu byť údaje uložené, ak je to určené európskym, alebo národným zákonodárcom v nariadeniach EU, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktorým zodpovedná osoba podlieha.

 

4. Kategórie dotknutých osôb

Osoby dotknuté spracovaním údajov sú kategorizované do:

Fyzické osoby ako zákazníci, zainteresované strany a ostatní návštevníci, zhrnutí ako „užívatelia alebo zákazníci“.

 

5. Predávanie údajov

K predávaniu údajov tretím stranám zásadne nedochádza. Pokiaľ k nemu dôjde, tak na právnom základe podľa čl. 6 par. 1 veta 1 písm.b GDPR pre spracovanie zmluvných vzťahov s vami, keď sú údaje predané prepravným spoločnostiam za účelom dodania tovaru objednaného zákazníkom. K predaniu tretím stranám tiež môže dôjsť, ak k tomu existuje zákonná povinnosť, podľa čl. 6 par. 1 veta 1 písm.c GDPR, ak ste udelili svoj súhlas, podľa čl. 6 par. 1 veta 1 písm.a GDPR, alebo ak je predanie podľa čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej strany, ak neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.

IV. Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov log

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Vždy, keď navštívite našu webovú stránku www.boellhoff.com/sk, prehliadač používaný na vašom zariadení automaticky odošle informácie a údaje serveru našej webovej stránky. Tieto informácie a údaje sú dočasne uložené v takzvanom súbore log.

Ak použijete našu webovú stránku iba na informačné účely, t.z. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenesie na náš server. Ak si prajete prehliadať si našu webstránku, náš systém zhromažďuje nasledujúce informácie a údaje z počítačového systému pripájajúceho sa zariadenia bez vašeho zásahu a uloží ich do tej doby, kým budú automaticky zmazané:

1.       Informácie o type a verzii používaného prehliadača

2.       Operačný systém užívateľa

3.       Poskytovateľ internetových služieb užívateľa

4.       IP adresa užívateľa

5.       Dátum a čas požiadavky

6.       Webstránky, z ktorých systém užívateľa prichádza na našu webstránku

7.       Webstránky navštívené systémom užívateľa cez našu webstránku

8.       Názov a URL získaného súboru

9.       Množstvo prenesených dát v každom prípade

10.   Rozdiel časového pásma mvoči greenwichskému času (GMT)

11.   Stav prístupu/stavový kód HTTP

 

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a súborov log je čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z účelov vypísaných pod bodom 3. Keďže nepoužívame údaje zmienené v paragrafe 1. v žiadnom prípade k vyvodeniu záverov o vašej osobe, naše záujmy prevažujú.

 

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je nutné k umožneniu doručenia webstránky na zariadenie užívateľa. K tomu musí IP adresa užívateľa zostať uložená po dobu relácie.

Údaje sú uložené v súboroch log pre zaistenie riadneho fungovania webstránky a hladkého spúojenia s webstránkou.Navyše nám údaje slúžia k optimalizácii webstránky, k zaručeniu pohodlného používanianašej webstránky a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií v zmysle bezpečnosti a stability systému. Vyhodnocovanie údajov pre marketingové účely sa v tomto kontexte neprevádzajú.

V týchto účeloch rovnako spočíva náš oprávnený záujem na spracovanie údajov podľa podľa čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR (viď č.2).

 

4. Doba uloženia

Údaje budú vymazané akonáhle už nebudú potrebné k dosiahnutiu účelu, pre ktoré boli zhromažďované. Ak sú údaje uložené v súboroch log, je tomu tak najneskôr do sedem dní.

 

5. Možnosť odporu a odstránenia

Zhromažďovanie údajov pre poskytovanie webstránky a ukladanie údajov v súbore log, je absolútne nevyhnutné pre prevádzku webstránky. Preto neexistuje možnosť odporu na strane užívateľa.

 

6. Externí poskytovatelia služieb

Pre spracovanie vašich údajov využívame externého poskytovateľa webhostingových služieb. Bol starostlivo vybraný a nami preverený a je viazaný našimi pokynmi a je nami pravidelne kontrolovaný. Boli učinené technické a organizačné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti vašich údajov. Sídli v Spolkovej republike Nemecko.

V. Používanie cookies

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Naša westránka na www.boellhoff.com/sk používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači na počítačovom systéme užívateľa a ktorých prostredníctvom sa prenášajú na stránku určité informácie, ktoré cookie umiestňuje. Ak navštívi užívateľ webstránku, môže sa na operačnom systéme užívateľa uložit cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača, keď je webstránka opätovne vyvolaná. Cookies nepoškodí vaše koncové zariadenie, neobsahuje vírusy, trojské kone alebo malware.

Naša webstránka používa cookies, ktoré sú nevyhnutné pre jej zobrazenie. Používame cookies, aby sme učinili našu webstránku užívateľsky prístupnejšou. Niektoré prvky našej webstránky vyžadujú, aby bolo možné pripájajúci sa prehliadač identifikovať i po zmene stránky. To sú technicky nevyhnutné  cookies pre prevádzku webstránky.

Webstránka www.boellhoff.com/sk nepoužíva cookies na marketingové účely alebo na reklamné sledovanie. Flash cookies sa tiež nepoužívajú.

Napríklad nasledujúce údaje sa ukladajú a prenášajú do cookies:

1.       Jazykové nastavenia

2.       Prihlasovacie informácie

3.       Indikácia pôvodu cookie

Na webstránke www.boellhoff.com/sk sú tiež používané technicky nepotrebné cookies v rozsahu Google Analytics. Pre tento účel sa odkazuje na XI. tohto prehlásenia o ochrane údajov (Google Analytics) vymedzujúci analýzu správania sa surfovania užívateľov.

Inak spoločnosť Böllhoff nepoužíva technicky nepotrebné cookies na webstránke www.boellhoff.com/sk, ani nepoužívame cookies na marketingové účely ani flash cookies.

 

2. Právny základ na spracovanie údajov

Právnym základom na spracovanie údajov použitím cookies je čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z účelu spracovania údajov vysvetleného v časti 3.

 

3. Účel spracovania údajov

Účeloém požívania technicky nevyhnutných cookies je zjednodušenie používania webstránok užívateľom.Niektoré funkcie používania našej webstránky nie je možné ponúknuť bez používanie cookies. K tomu je nutné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

 

Cookies potrebujeme pre nasledujúce aplikácie:

                               1. Akceptácia jazykových nastavení

                               2. Zapamätanie si hľadaných termínov

                               3. Prihlasovacie informácie

Pre tieto účely teda spočíva náš oprávnený záujem v spracovaní osobných údajov v súlade s čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR (časť 2.).

Uźívateľské údaje zhromaždené technicky nevyhnutnými cookies nie sú používané k vytváranie užívateľských profilov. Takzvané profilovanie užívateľa sa v spoločnosti Böllhoff neprevádza.

Na účel spracovania údajov v Google Analytics sa odkazuje na XI. tohto prehlásenia o ochrane údajov (Google Analytics).

 

4. Doba uloženia, možnosť odporu a vymazanie

Cookies sú ukladané na zariadení užívateľa a prenášané na našu stránku. Preto máte ako užívateľ plnú kontrolu nad používaním cookies. Môžete deaktivovať, alebo obmedziť, prenášanie cookies zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Cookies, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek zmazať. To je tiež možné previezť automaticky. Ak sú cookies pre našu webstránku deaktivované, nemusia byť prístupné všetky funkcie našej webstránky. Tzv. session cookies používané spoločnosťou Böllhoff sú zmazané automaticky, keď sa odhlásite, alebo zavriete svoj prehliadač.

VI. Newsletter

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Môžete sa prihlásiť k bezplatnému odberu informačného bulletinu na našej webstránke. Inzerovaný tovar služby sú uvedená v prehlásení súhlasu. Pri registrácii k odberu informačného bulletinu sú k nám prenesené údaje zo zadávacej masky.

Jedinou povinnou informáciou pre zasielanie informačného bulletinu je vaša e-mailová adresa. Uvedenie ďalších, samostatne označených údajov (meno, priezvisko) je dobrovoľné a používa sa k vašemu osobnému osloveniu.

Behom registrácie sú zhromaždené a uložené nasledujúce údaje:

                               1.IP adresa pripájajúceho sa zariadenia

                               2. Dátum a čas prehlásenia súhlasu (registrácia)

                               3. Obsah prehlasenia súhlasu

Váš súhlas bude získaný pre spracovanie vašich údajov počas procesu registrácie.

Pre registráciu k odberu našeho informačného bulletinu používame takzvaný proces double opt-in. To znamená, že vám po vašej registrácii zašleme e-mail na špecifikovanú e-mailovú adresu, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že si prajete, aby vám bol zasielaný informačný bulletin.Ak nepotvrdíte vašu registráciu do 24hodín, vaše informácie budú zablokované a po 7 dňoch automaticky vymnazané.

 

Na účely potvrdenia vašej registrácie budú v procese double opt-in zhromaždené a uložené nasledujúce doplňujúce údaje:

                               1. Dátum a čas potvrdenia

                               2. Obsah potvrdzovacieho mailu

                               3. IP adresa pripájajúceho sa zariadenia

V spojení so spracúvavaním údajov pre doručovanie informačných bulletinov nie sú žiadne údaje predávané tretím stranám. Údaje budú používané výhradne na zasielanie informačného bulletinu.

 

2. Právny základ pre spracovanie údajov.


Informačný bulletin je zasielaný potom, čo sa užívateľ zaregistruje na našej webstránke. Pri tom nám užívateľ udeľuje svoj súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, so zasielaním informačného bulletinu.
Právnym základom pre spracovanie údajov po registrácii k odberu informačného bulletinu užívateľom je čl. 6 par. 1 veta 1 písm.a GDPR.
Právnym základom pre uloženie registrácie a údajov potvrdenia zmienených pod položkou 1.je čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR pre ochranu proti nárokom občianského a obchodného práva, aby bolo možné preukázať súhlas užívateľa.

 

3. Účel spracovania údajov


Získanie e-mailovej adresy užívateľa slúži k zasielaniu informačného bulletinu.
Zhromažďovanie iných osobných údajov v procese registrácie slúži k zabráneniu zneužitia služieb alebo použitej e-mailovej adresy a rovnako k tomu, aby bolo možné objasniť možné zneužitie vašich osobných údajov preukázať váš súhlas. Toto je súčasne náš oprávnený záujem podľa klauzuly 2.

 

4. Doba uloženia

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa užívateľa preto bude uložená tak dlho, pokiaľ bude aktívne prihlásenie k odberu informačného bulletinu

 

5. Možnosť odvolania

Svoj súhlas s dostávaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť jeho odber. Svoje zrušenie môžete prehlásiť kliknutím na rušiaci odkaz popskytnutý v každom e-mailu informačného bulletinualebo zaslaním spravy na kontaktné údaje uvedené v imprinte (obsiahnuté v každom e-mailu informačného bulletinu). Odvolanie nemení legálnosť reklamy zasielanej do odvolania (žiadna spätná účinnosť odvolania).

VII. Reklamné emaily

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Spoločnosť Böllhoff by rada zasielala svojim zákazníkom alebo užívateľom pravidelné informácie, informačné bulletiny, pozvánky na výstavy, požiadavky na spätnú väzbu, školenia, ponuky a reklamy ohľadom spojovacieho materiálu a technológií a rovnako týkajúcich sa technických a logistických služieb a výrobkov skupiny Böllhoff (podrobne na www.boellhoff.com) e-mailom.
K tomu príslušná spoločnosť požaduje predchádzajúci súhlas zákazníka alebo užívateľa so zasielaním reklamných e-mailov a s ukladaním jeho osobných údajov požadovaných na zasielanie.
V prípade súhlasu zákazníka alebo užívateľa bude jeho e-mailová adresa spracovaná, aby mu bolo možné zasielať reklamu. Poskytnutie ďalších údajov, ako mena alebo prizviska, je dobrovoľné a používa sa k osobnému osloveniu.
Zákazník a užívateľ sú informovaní, že nie sú ani zmluvne, ani právne povinní udeliť svoj súhlas so zasielaním informácií, informačných bulletinov, pozvánok na výstavy, spätnú väzbu, školení, ponúk a reklám týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti Böllhoff a skupiny Böllhoff, nakoľko je tento výhradne na dobrovoľnom základe, bez toho, aby malo odoprenie súhlasu akékoľvek právne znevýhodnenie pre zákazníka alebo užívateľa.
Ak je získaný súhlas, sú navyše k e-mailovej adrese zhromažďované a ukladané nasledujúce údaje:
  1. IP adresa pripájajúceho sa zariadenia
  2. Dátum a čas prehlásenia súhlasu (registrácie)
  3. Obsah prehlásenia súhlasu
K získaniu súhlasu sa používa takzvaný proces double opt-in. To znamená, že vám po vašej registrácii zašleme e-mail na špecifikovanú e-mailovú adresu, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že si prajete, aby vám bol zasielaný informačný bulletin.Ak nepotvrdíte vašu registráciu do 24hodín, vaše informácie budú zablokované a po 7 dňoch automaticky vymnazané.
Pre účely doloženia súhlasu budú v procese double opt-in zhromaždené a uložené nasledujúce doplňujúce údaje:
  1. Dátum a čas potvrdenia
  2. Obsah potvrdzovacieho mailu
  3. IP adresa pripájajúceho sa zariadenia
Údaje nebuudú predané tretím stranám v spojení so spracovaním osobných údajov pre zasielanie reklamných e-mailov. Údaje budú výhradne používané na zasielanie reklamných údajov.

 

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom na uloženie e-mailovej adresy a , ak je možné uplatniť, mien a priezvisk, je súhlas užívateľa alebo zákazníka so zasielaním reklamných e-mailov, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný. Právnym základom je čl. 6 par. 1 veta 1 písm.a GDPR, údaje potvrdenia zmienených v čl. 6 par. 1 veta 1 písm.f GDPR pre ochranu proti nárokom z občianského a obchodného práva, aby bolo možné preukázať súhlas užívateľa alebo zákazníka

 

3. Účel spracovania údajov

Získanie e-mailovej adresy užívateľa slúži k zasielanie reklamných e-mailov.
Zhromažďovanie iných osobných údajovje súčasťou procesu s vyjasnením možného zneužitia vašich osobných údajov a prukázaniu súhlasu udeleného zákazníkom alebo užívateľom. Toto je súčasne náš oprávnený záujem podľa klauzuly 2

 

4. Doba uloženia

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa užívateľa preto bude uložená tak dlho, pokiaľ nebude súhlas odvolaný. Po odvolaní, ktoré je možné kedykoľvek, budú údaje okamžite zmazané.

 

5. Možnosť odvolania

Svoj súhlas  môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť jeho odber. Svoje zrušenie môžete prehlásiť kliknutím na rušiaci odkaz popskytnutý v každom e-mailu informačného bulletinualebo zaslaním spravy na kontaktné údaje uvedené v imprinte (obsiahnuté v každom e-mailu informačného bulletinu). Odvolanie nemení legálnosť reklamy zasielanej do odvolania (žiadna spätná účinnosť odvolania).

VIII. Poskytovanie zmluvných služieb (kamenný obchod, objednávky cez telefón, faxom, poštou, mailom)

1. Rozsah spracovania údajov

Zodpovedná osoba spracuváva vaše kmeňové údaje (meno, adresa, DIČ) a rovnako relevantné kontaktné údaje (napr. telefón, e-mail adresa, fax,....) a vaše zmluvné údaje (typ a množstvo objednaného tovaru, platobné podmienky, ....) a rovnako údaje o obsahu, ak ich zaznamenáte v objednávke.

 

2. Účel spracovania údajov

Účelom spracovania údajov je zmluvné spracovanie objednávok a objednávok od zákazníkov

 

3. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie vašich zákazníckych údajov pre naplnenie uzatvorenej zmluvy a pre spnenie objednávok je  čl. 6 par. 1 veta 1 písm.b GDPR.

 

4. Doba uloženia

Právnym, obzvlášť daňovým nariadením je zodpovedná osoba povinná uložiť vašu adresu, platobné údaje po dobu desiatich rokov. Avšak po 24 mesiacoch (ukončenie záručnej doby + 1 mesiac na odozvu) zodpovedná osoba obmedzí spracovávanie, t.z. vaše údaju budú použité len na právne účely. Právnym základom pre obmedzené spracovávanie vašich osobných údajov je čl. 6 par. 1 veta  1 písm. c GDPR na splnenie zákonných zákonných povinností archivácie vyplývajúcich z daˇnového a obchodného práva. Podľa tohto štandardu je spracovávanie pre splnenie zákonných povinností, nktrorym osoba podlieha, prípustné – toto zahrňuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o daniach uchovávať údaje. Spracovávanie dát je potom obmedzené na tento vymedzený účel a v implementácii právneho konceptu čl. 18 GDPR a čl. 25 GDPR (minimalizácia údajov) sú tieto údaje odobraté z operatívneho systému a uložené na inom disku a prístup k týmto údajom je obmedzený na niekoľko osôb, ktoré obdržaly jasné pokyny, kedy je možný prístup.
Po uplynutí zákonného obdobia archivácie budú vaše údaje natrvalo vymazané.

 

5. Údaje zákazníkov budú tretím stranám predané len v nasledujúcich prípadoch

Vaše osobné údaje nebudú predané tretím osobám, pokiaľ ste k tomu nedali svoj predchádzajúci súhlas. Výnimkou sú údaje predané zásielkovým službám pre spracovanie objednávky a dodanie vami objednaného tovaru. Poskytniuté budú iba údaje nevyhnutné k uskutočneniu dodávky.
Právnym základom je čl.6 par. 1 veta 1 písm. b GDPR.

IX. Kontaktný formulár, formulár na spätné volanie, formulár pre vrátenie a emailový kontakt.

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Ak nám pošlete dopyt (prostredníctvom kontaktného formulára, formulára pre spätné volanie, formulára pre vrátenie), prehlasujete svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré ste zadali a poskytli.
Ak nás budete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktných formulárov poskytnutých na webstránke, budú vami poskytnuté údaje nami nuložené za účelom odpovede na vašu otázku a spracovanie vašej požiadavky.
Na našej webstránke je kontaktný formulár, ktorý je možné použiť pre elektronický kontakt. Ak využije užívateľ túto možnosť, údaje zadané do zadávacej masky budú k nám prenesené a uložené.
V okamžiku zaslania správy cez kontaktný formulár sú tiež uložené nasledujúce údaje:
    1. IP adresa užívateľa
    2. Dátum a čas odoslania
Váš súhlas je získaný na spracovanie údajov v rozsahu procesu odoslania a daný odkaz na toto prehlásenie o ochrane údajov.
Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade budú uložené osobné údaje užívateľa zaslané e-mailom.
V tomto kontexte nebudú údaje predané tretím stranám. Údaje sú použité výhradne na vybavenie požiadavky.

 

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom je čl.6 par. 1 veta 1 písm. a GDPR, ak udelil užívateľ svoj súhlas.
Právnym základom pre spracovanie údajov prenesených pri zaslaniu e-mailu je čl. 6 par. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak má emailový kontakt za cieľ uzatvorenie zmluvy, je dodatočným právnym základom  čl.6 výnimka 1 veta 1 písm. b GDPR.

 

3. Účel spracovania údajov

Účelom spracovania údajov je zodpovedanie vašej požiadavky. Spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky nám slúži len k vytvoreniu kontaktu. V pr´pade kontaktovania e-mailom toto rovnako zakladá nevyhnutný oprávnený záujem na spracovanie údajov.
Ostatné osobné údaje spracovávané behom procesu odosielania tovaru slúži k zabráneniu zneužitia kontaktného formulára a k zaisteniu bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

 

4. Doba uloženia

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné k dpsiahnutiu účelu, pre ktorý boli získané. Pre osobné údaje zo zadávacej masky kontaktného formulára a osobné údaje zaslané e-mailom sa tomu stane tak, keď je prislušná konverzácia s užívateľom ukončená. Konverzácia je ukončená, keď je možné z dostupných informácií vyvodiť, že bola podstata požiadavky objasnena, napúr. Bola zodpovedaná a teda vybavená vaša objednávka, dopyt, požiadavka.
Doplňujúce osobné údaje získané počas procesu odosielania budú zmazané najneskôr po uplynutí doby 7 dní.

 

5. Možnosť odvolania, odmietnutia a odstránenia

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie nemeí legálnosť reklamy zasielanej do odvolania (žiadna spätná účinnosť odvolania). Ak nás užívateľ kontaktije e-mailom, môže kedykoľvek odoprieť uloženie svojich osobných údajov. V takom prípade nie je možné pokračovať v konverzácii. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a rovnako podať odpor  zaslaním správy na:
Böllhoff s.r.o.
Diaľničná cesta 10A
903 01 Senec, Slovenská republika
e-mail: infosk@boellhoff.com

X. Webová analýza prostredníctvom Google Analytics

1. Rozsah spracovania údajov

Táto webstránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (https://www.google.com/intl/cs/about/ 1600 Amphitheathre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej „google“). Google Analitics používa cookies, čo sú textové súbory umiestnené na vašom zariadení na pomoc analyzovania webstránky, ako užívatelia stránku vyižívajú. Informácie vygenerované prostredníctvom cookie o vašom používaní tejto webstránky (ako typ prehliadača, použitý operačný systém, odkazujúca URL, IP adresa, čas požiadavku serveru) sú všeobecne prenášané na server Google v USA a tam uložené. Avšak, ak je na tejto webstránke aktivovaná anonymizácia IP, Google predtým obmedzí vašu IP adresu vrámci členských štátov EU alebo ostatných signatárskych štátoch Dohody o eurúpskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená úplná IP adresa a tam skrátená. Pre tieto výnimočné prípady, v ktorých sú osobn´=e údaje prenesené do USA, je spoločnosť Google podrobená EU-US Privacy Shield, www.privacyshield. Gov/EU-US-Framework
Z poverenia prevádzkovateľa tejto webstránky Google použije tieto informácie k vyhodnocovaniu používaniu webstránky, k zostavovaniu reportov  o aktivite webstránky a k poskytovaniu ďalších služieb týkajúcich sa webstránky a používania internetu prevádzkovateľovi webstránky.
IP adresa prenesená vašim prehliadačom v kontexte Google Analytics nie je zlučovaná s inými údajmi Google.
Obidve webstránky www.boellhoff.com používajú Google Analytics s koncovkou „anonymizeIP“. Anonymizácie IP je teda aktivovaná spoločnosťou Böllhoff.. IP adresa je učinená anonymnou tak, aby nebolo možné priradenioe k určitej fyzickej osobe. Pokiaľ budú o vás zbierané osobné údaje, budíu okomžite vylúčené a osobné údaje budú okamžite zmazané.

 

2. Účel spracovania údajov

Účelom používania Google Analytics je dopytovo orientovaný design a neustála optimalizácia našej webstránky. Používam Google Analytics k analyzovaniu a pravidelnému vylepšovaniu používania našej webstránky. Môžeme vylepšiť našu ponuku a učiniť ju pre užívateľov zaujímavejšou.

 

3. Právny základ

Používanie Google Analytics je založené na čl.6 par. 1 veta 1 pśm. f GDPR. Používaním Google Analytics chceme zaistiť dopytovo orientovaný design a neustálu optimalizáciu našej webstránky. Tiež chceme štatisticky zaznamenávať používanie našej webstránky vyhodnocovať za účelom optimalizácie našej ponuky.Keďže je vaša IP adresa učinená anonymnou a preto už osobne neidentifikovateľnou, prevažuje náš záujem na optimalizáciu našej webstránky prostredníctvom používania Google Analytics. Anonymizáciu IP adresy je dostatočne braný do úvahy záujem užívateľa v ochrane jeho osobných údajov.

 

4. Možnosť odstránenia

Môžete odmietnuť používanie cookies výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte na vedomie, že niektoré funkcie webstránky môžu byť nedostupné.
Ak chcete zabrániť zbieraniu osobných údajov prostredníctvom Google Analytics, môžete odporovať prostredníctvom opt-out a deaktivovať zhromažďovanie údajov. Táto deaktivácia sa uloží v cookies. Pamätajte, že toto nastavenie sa stratí keď zmažete cookies.
Tiež môžete spoločnosti Google zabrániť v zbieraní údajov vygenerovaných prostredníctvom cookie a týkajúcich sa vášho používania webstránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním dostupného add- on prehliadača

 

5. Informácie o tretích stranách

Informácie o tretej strane vrátane ochrany údajov v spojení s Google Analytics: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland, fax: +353(1)436 1001, užívateľské podmienky:
www.google.co/analytics/terms/cz.html
 prehľad ochrany údajov:
support.google.com/analytics/answer/6004245
prehlásenie o ochrane údajov:
policies.google.com/privacy

XI. Integrácia videí YouTube

 • Integrovali sme videa YouTube od spoločnost Böllhoff do našej online ponuky, ktoré sú na www.youtube.com a je ich možné prehrať priamo z našej webstránky. Všetky sú integrované v „rozšírenom režime ochrany údajov“, to znamená že žiadne údaje o vás ako užívateľovi nebudú predané spoločnosti YouTube, ak si videá neprehráte. Iba vtedy, ak si prehráte video, budú prenesené nižšie uvedené údaje. Na tento prenos údajov nemáme žiaden vplyv.

  Navštívením webovej stránky YouTube obdrží informácie, že ste pristupovali na zodpovvedajúcu podstránku našej webstránky. Naviac budú prenesené údaje uvedené pod IV bod 1 tohto prehlásenia. Toto je nezávislé na tom, či YouTube poskytuje užívateľský účet, ktorého prostrebdníctvom ste prihlásený, alebo užívateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásený do Google, vaše informácie budú priamo mspojené s vašim účtom. Ak si neprajete byť spojovaný s vašim profilom na YouTube, musíte sa pred aktiváciou videa odhlásiť.  YouTube odkladá vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich za účelom reklamy, prieskumu trhu, alebo úpravu designu svojej stránky. Takéto vyhodnocovanie sa prevádza obzvlášť na poskytovanie reklamy a pre informovanie ostatných užívateľov socoiálnej siete o vašich aktivitách na našej webstránke. Máte právo podať odpor na vytváranie takýchto užívateľských profilov, na čo musíte kontaktovať YouTube.

  Ďalšie informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania a využívania spoločnosťou YouTube je popísané v ochrane súkromia YouTube. Rovnako obdržíte ďalšie informácie o vašich právach a nastavenia súkromia:

  policies.google.com/privacy. Spoločnosť Google tiež spracuváva vaše osobné údaje v USA a je pdrobená EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-framework

 • Právny základ pre spracovanie osobných údajov

  Právnym základom je čl.6 par. 1 veta 1 písm. f GDPR. Videá spoločnosti Böllhoff na platforme YouTube sú integrované v rozšírenom režime ochrany údajov. Je zodpovednosťou užívateľa rozhodnúť sa, či si prehraje jemu zobrazené video. Našim záujmom na ingrácií videí Böllhoff na YouTube je prezentácia našej spoločnosti a našich výrobkov zákazníkom a potencionálnym uchádzačom o zamestnanie. Záujem vyššej kvality užívateľa, ktorý sa môže samostatne rozhodnúť o prehraní videa, je zachovaný.

XII. Registrácia pre sťahovanie CAD

1. Popis a rozsah spracovania údajov


Spoločnosť Böllhoff poskytuje bezplatné technické dáta CAD alebo iné súbory (listy technických údajov) na stiahnutie na webstránke boellhoff.com. Sťahovanie je možné len pre registrovaných užívateľov.
Preto je pre sťahovanie potrebná registrácia.
S registráciou nie sú spojené žiadne ďalšie povinnosti. Je iba nutnosťou pre sťahovanie.
Údaje su zadané do zadávacej masky a prenesené k nám a uložené. Údaje nebudú predané tretím stranám.
Behom procesu registrácie bodú spracované nasledujúce údaje:
- E-mailová adresa
- Formulár adresy
- Meno a priezvisko
- Spoločnosť
- Oddelenie
- Ulica a číslo domu
- PSČ a mesto
- Krajina
- Heslo, ktoré ste si zvolili
- Prihlasovacie údaje (kombinácia e-mailovej adresy a hesla)
Nasledujúce informácie sa tiež uložia v okamihu registrácie a pri každom ďalšom prihlásení:
- Dátum a čas použitia
- Prihlasovacie údaj

 

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom je čl.6 par. 1 veta 1 písm. f GDPR.
Spoločnosť Böllhoff je oprávnená používať poskytnuté súbory CAD na sťahovanie. Ukladanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti Böllhoff na ochranu proti porušeniu týchto práv na používanie a na ochranu proti neoprávnenému vyzradeniu tretím stranám a v prípade potreby na trestné stíhanie za neoprávnené vyzradenie tretím stranám. Na druhej strane je sťahovanie bezplatné a bez akéhokoľvek tzáväzku na strane užívateľa. Fakt, že poskytuje osobné údaje na ochranu sprítupnených autorských diel, neprevažuje záujem spoločnosti Böllhoff chrániť autorské diela a obmedziť prístup podnikateľom a obchodníkom. Registrácia zákaznikomo je dobrovoľná, takže záujem vyšsej kvality hodný ochrany dobrovoľného poskytnutia údajov zákazníkom nie je evidentný.
Tito údaje sa tiež ukladajú na ochranu proti zneužitiu našej online služby.
Navyše registrácia slúži k príprave užívateľskej zmluvy, ktorou stranou jke užívateľ, takže dodtočným právnym základom je čl.6 par. 1 veta 1 písm. b GDPR.

 

3. Účel spracovania údajov

Registrácia užívateľa je nevyhnutná na poskytnutie určitého obsahu a služieb na našej webstránke. V tomto ohľade je daný odkaz na časť 2

 

4. Doba uloženia

Údaju budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané.Toto je prípúad údajov získaných počas procesu registrácie, ak je registrácia na našej webstránke zrušená (zmazanie užívateľského účtu)alebo zmenená.
Svoj užívateľský účet môžete kedykoľvek zmazať. Kvôli možnosti porušenia práva používaniu udeleného pre stiahnuté súbory CAD, nedôjde k zmazaniu okamžite, ale bude najprv prevedený prechod na obmedzené spracovanie na doby 4 rokov. Spracovanie je obmedzené na tento vymedzený účel a v implementácii právneho konceptu čl. 18 GDPR a čl. 25 GDPR(minimalizácia údajov) sú tieto údaje odobrané z operačného systému a uložené na inom disku a prístup k týmto údajom je obmedzený len pre zaškolené osoby, kedy je prístup možný.
Pokiaľ existujú obchodné alebo daňpvé povinnosti archivácie, taktiež nedôjde k okamžitému zmazaniu.

 

5. Možnosť odporu a odstránenia

Ako užívateľ máte kedykoľvek možnosť registráciu zrušiť. Môžete kedykoľvek zmeniť uložené údaje o vás.

XIII. Práva dotknutej osoby

1. Ak sú spracované údaje o vás, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte nasledujíuce práva voči zodpovednej osobe:

Môžete žiadať zodpovedné osoby o overenie, či bude spracovávať vás sa týkajúce osobné údaje. Pokiaľ k takému spracovaniu došlo, môžete od zodpovednej osoby požadovať nasledujúce informácie:

                               1. účely, pre ktoré sú osobné údaje spracované

                               2. kategórie spracovaných osobných údajov

                               3. príjemcovia, prípadne kategórie príjemcov, ktorým boli vaše osobné údaje predané alebu su neustále predávané

                               4. plánovaná doba uloženia vás sa týkajúcich osobných informácií, alebo, ak nie je možná špecifická informácia o tomto, kritériá pre určenie doby uloženia

                               5. existencia práva na opravu alebo vymazanie vás sa týkajúcich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania správcom alebo právo na odpor proti takému spracovaniu

                               6. existencia práva na sťažnosť dohľad držiacemu úradu

                               7. akékoľvek informácie o pôvode údajov, ak nie sú získané od dotknutej osoby

                               8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 par. 1 a 4 GDPR a – prinajmenšom v týchto prípadoch- zmysluplná informácia o zapojenej logike a rozsahu zamýšľaných efektov takého spracovania pre dotknutú osobu.

 

Máte právo požadovať informáciu, pokiaľ ide o to, či sú vás sa týkajúce osobné údaje prevádzané tretej strane, tretích zemí alebo medzinárodných organizácií. V tomto kontexte môžete požadovať, aby ste boli informovaný o príslušných zárukáchpodľa čl. 46 GDPR.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu alebo doplnenie voči správcovi údajov, sk sú spracované vás sa týkajúce osobné údaje nesprávne alebo neúplné.  Zodpovedná osoba musí previezť opravu bez prieťahov.

 

3. Právo na obmedzenie spracovania


Za nasledujúcich podmienok môžete požadovať, aby bolo spracovania vás sa týkajúcich osbných údajov obmedzené:
   1. ak rozporujete presnosť vás sa týkajúcich osobných údajov na obdobie, ktoré umožní správcovi údajov overiť presnosť osobných údajov
   2. spracovanie je nezákonné a vy odmietate zmazať osobné údaje a namiesto toho požadujete, aby bolo používanie osobných údajov obmedzené
   3. správca údajov už osobné údaje na spracovanie nepotrebuje, avšak vy potrebujete presadiť, uplatniť, alebo hájit právne nároky, alebo
   4. pokiaľ ste podali odpor proti spracovaniu podľa čl. 21 par. 1 GDPR a ešte nebolo určené, či oprávnené záujmy zodpovednej osoby neprevažujú nad vašimi záujmami.
Pokiaľ bolo spracovanie vás sa týkajúcich osobných údajov obmedzené, môžu byť také údaje spracované iba – bez ohľadu na uložené –s vašim súhlasom alebo za účelom presadenia, uplatnenia alebo obhájenia práv alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo na základe dôležitého verejného záujmuEU alebo členského štátu.
Pokiľ bolo obmedzenie spracovania obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, budete informovaný zodpovednou osobou. Kým bude obmedzenie zrušené.

 

4. Právo na vymazanie


a) Povinnosť zmazania
Môžete správcu údajov požiadať o zmazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez prieťahov a správca je povinný tieto údaje bez prieťahov zmazať, ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov:
  1. Vás sa týkajúce osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli získané, alebo inak spracované
  2. Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie založené, podľa čl. 6 par. 1. Písm. a a neexistuje iný právny dôvod pre spracovanie
  3. Podali ste odpor proti spracovaniu podľa čl. 21 par 1 GDPR a neexistujú žiadne nadradené oprávnené záujmy pre spracovanie, alebo ste podali odpor proti spracovaniu podľa čl. 21 par. 2 GDPR
  4. Spracovávajú sa vás sa týkajúce osobné údaje, ktoré boli získané nezákonne
  5, Zmazanie vás sa týkajúcich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie právneho záväzku zo zákona EU alebo zákona členských štátov, ktorým je správca údajov pdriadený.
b) Informácie tretím stranám
Pokiaľ správca údajov zverejnil vás sa týkajúce osobné údaje tretej osobe a je povinný  ich zmazať podľa čl. 17 par 1 GDPR, musí učiniť potrebné opatrenia, vrátane techniclých opatrení, berúc do úvahy dostupné technológie a náklady na implementáciu, aby informoval spracovateľa údajov, ktorí spracovávajú osobné údaje,  o ktorých zmazanie ste požiadali ako dotknutá osoba, aby zmazali všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo kópie, alebo reprodukcie týchto osobných údajov.
c) Výnimky
Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné na:
  1. uplatnenie slobody prejavu a informácií
  2. na prevedenie právneho záväzku požadovaného na spracovanie zo zákona EU alebo členských štátov, ktorým je správca údajov podriadený, alebo na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo pre výkon úradnej moci udelenej správcovi údajov
  3. na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov

 

5. Právo na informáciu

Pokiaľ ste uplatnili voči správcovi údajov svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli vás sa týkajúce údakje poskytnuté, o tejto oprave alebo vymazaniu alebo obmedzeniu, pokiaľ sa to neukáže nemožným alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť zodpovednou osobou o takýchto príjemcoch informovaný.

 

6. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo obdržať vás sa týkajúce osobné údaje, ktoré ste zodpovednej osobe poskytli, v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte. Navyše máte právo postúpiť tieto údaje inej poverenej osobe bez marenia poverenou osobou, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu že:

                               1. spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 par. 1 písm. a GDPR alebo na zmluve podľa par. 1 písm. b GDPR a

                               2. spracovanie je prevádzané prostredníctvom automatiozovaných metód.

 

Pri uplatňovaní tohto práva máte rovnako právo požadovať, aby boli vás sa tákajúce osobné údaje prevedené priamo od jedneho správcu údajov na druhého správcu údajov, pokiaľ je to technicky možné. Nesmú byť tým dotknuté slobody a práva iných osôb.

Právo na prenositeľnosť sa nesmie uplatňovať na spracovanie osobných údajov potrebných na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo na výkon úradnej moci udelenej správcovi údajov.

 

7. Právo na odpor

Máte právo kedykoľvek podať odpor proti spracovaniu vás sa týkajúcich osobných údajov na základe čl. 6 par. 1 veta 1 písm. f GDPR z dôvodov vzniknutých z vašej určitej situácie.
Správca údajov už nespracúva vás sa týkajúce osobné údaje, keď nemôže preukázať presvedčivé dôvody hodné ochrany pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie slúži k presadeniu, uplatneniu alebo obhájeniu právnych nárokov.
Ak sú vás sa týkajúce osobné údaje spracované pre priame marketingové účely, máte právo kedykoľvek podať odpor proti spracovaniu vás sa týkajúcich osobných údajov pre účely takejto reklamy.
Ak podáte odpor proti spracovaniu pre priame marketingové účely, nebudú  už vás sa týkajúce osobné údaje využívané pre takéto účely.
Ak chcete využiť svoje právo na odpor, informujte príslušnú zodpovednú osobu prostredníctvom jednej z možností kontaktu spomenutých v kapitole I.

 

8. Right to revoke the data protection declaration of consent

You have the right to revoke your data protection declaration of consent at any time. The revocation of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent until revocation (no retroactive effect of the revocation). If you would like to make use of your right of revocation, please inform the respective responsible person under one of the contact possibilities mentioned in I.

 

9. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch


Máte právo nepodliehať rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracovaniu, ktoré má voči vám právnu účinnosť alebo vás výrazne poškodzuje podobným spôsobom. Toto neplatí, pokiaľ rozhodnutie:
  1. je nevyhnutné pre uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou
  2. legislatíva EU alebo členských štátov, ktorým je zodpovedná osoba podriadená, je prípustná a legislatíva obsahuje príslušné opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a a oprávnených záujmov, alebo
  3. s vaším výslovným súhlasom.
V prípadoch uvedených v (1) a (3) musí zodpovedná osoba učiniť primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, vrátane prinajmenšom práva na intervenciu osoby od zodpovednej osoby, na vyjadrenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

 

10. Právo na sťažnosť dohľad držiacemu úradu

Bez ovplyvnenia akejkoľvek ďalšej administratívnej alebo súdnej nápravy máte právo sťažnosti na dohľad držiaci úrad, hlavne v členskom štáte kde sídlite, pracujete alebo podozierate z porušenia, ak sa domnievate, že je spracovanie vás sa týkajúcich osobných údajov v rozpore s GDPR.
Dohľad držiaci úrad, ktorému bola sťažnosť podaná, musí informovať sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti, vrátane možnej súdnej nápravy podľa čl. 78 GDPR.

XIV. Zabezpečenie údajov

Používame najrozšírenejšiu metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania podporovanú vašim prehliadačom. Zvyčajne je to 256bitové šifrovanie. Ak váš prehlikadač nepodporuje 256bitové šifrovanie, požijeme 128bitovú technológiu v3. Či je webstránka v šifrovanej forme, je indikované zobrazením symbolu zavretého zámku alebo kľíča v dolnom stavovom riadku vášho prehliadača.

Tiež požívamé vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov proti náhodnej alebo úmyselnejmanipulácii, čiastočnej alebo úplnej strate, zničeniu alebo neoprávnenemu prístupu tretích osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále zdokonaľované v zhode s technologickým vývojom.

XV. Aktuálnosť a zmena tohto prehlásenia o ochrane údajov

Toto prehlásenie o ochrane údajov je platné od mája 2018.

Kvôli budúcim zmenám a rozšíreniam našej online ponuky, alebo kvôli zmeneným právnym alebo úradným požiadavkám, môže byť potrebná zmena tohto prehlásenia o ochrane údajov.  Aktuálne prehlásenie o ochrane údajov môžete nájsť na https://www.boellhoff.com