eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
 1. Böllhoff Česko
 2. Prohlášení o ochraně osobních údajů

STRÁNKA SERVISU

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů Böllhoff

Toto prohlášení o ochraně údajů slouží k transparentnosti zpracovávání údajů ve smyslu podrobné informace dotčené osoby ohledně zpracovávání těchto osobních údajů správcem údajů. Dotčená osoba je následně oslovována „vy“, „uživatel“, „zákazník“; odpovědná osoba v každém případě také „my“ nebo „námi“, „společnost“.

I. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších národních zákonů o ochraně údajů členských států a rovněž jiných nařízení o ochraně údajů:

Pro provozování a používání webové stránky Böllhoff na https://www.boellhoff.com/cz

Böllhoff s.r.o.
Palouky 1365
253 01 Hostivice
Česká republika
Tel.: +420 235 318 014
E-mail: czinfo@boellhoff.com
Tiráž

Böllhoff s.r.o. je rovněž odpovědná, pokud tuto společnost kontaktujete, uzavíráte s ní smlouvy nebo za jakoukoliv jinou komunikaci mezi vámi a touto společností.

II. Jméno a kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů

Osobu pověřenou ochranou údajů můžete kontaktovat na:

Böllhoff s.r.o.
Henry Boer
Tel.: +420 235 318 014
E-mail: czdpo@boellhoff.com

III. Obecné informace o zpracovávání údajů

1. Rozsah zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů a zákazníků zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu sledovanému zpracováváním údajů.

 

2. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Pokud obdržíme souhlas dotčené osoby pro zpracovávání osobních údajů, čl. 6 par. 1 v.1. písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) slouží jako právní základ.
Ve zpracovávání osobních údajů požadovaném pro provedení smlouvy, které je dotčená osoba stranou, čl. 6 par. 1 věta 1 písm. b GDPR slouží jako právní základ. Toto rovněž platí pro procesy zpracovávání, které jsou potřebné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracovávání osobních údajů potřebné ke splnění právního závazku, kterému podléhá naše společnost, čl. 6 par. 1 věta 1 písm. c GDPR slouží jako právní základ.
Je-li zpracovávání potřebné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevažují předešlý zájem, čl. 6 par. 1 věta 1 písm. f GDPR slouží jako právní základ pro zpracovávání.

 

3. Mazání údajů a doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby budou smazány nebo zablokovány, jakmile zanikne důvod jejich uložení. Dále mohou být údaje uloženy, pokud je to určeno evropským nebo národním zákonodárcem v nařízeních EU, zákonech nebo jiných ustanoveních, jimž odpovědná osoba podléhá.

 

4. Kategorie dotčených osob

Osoby dotčené zpracováváním údajů jsou kategorizované do:
Fyzické osoby jako zákazníci, zainteresované strany a ostatní návštěvníci, shrnutí jako „uživatelé nebo zákazníci“.

 

5. Předávání údajů

K předávání údajů třetím stranám zásadně nedochází. Pokud k němu dojde, pak na právním základě, například podle čl. 6 par. 1 věta 1 písm. b GDPR pro zpracovávání smluvních vztahů s vámi, když jsou údaje předány přepravním společnostem za účelem dodání zboží objednaného zákazníkem. K vyzrazení třetím stranám může také dojít, existuje-li k tomu zákonná povinnost, podle čl. 6 par. 1 věta 1 písm. c GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas, čl. 6 par. 1 věta 1 písm. a GDPR nebo je-li vyzrazení podle čl. 6 par. 1 věta 1 písm. f GDPR nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů.

IV. Poskytování webové stránky a vytváření souborů log

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku https://www.boellhoff.com/cz, prohlížeč používaný na vašem zařízení automaticky odešle informace a údaje serveru naší webové stránky. Tyto informace a údaje jsou dočasně uložené v takzvaném souboru log.
Použijete-li naši webovou stránku pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server.
Přejete-li si prohlédnout si naši webovou stránku, náš systém shromažďuje následující informace a údaje z počítačového systému volajícího počítače bez vašeho zásahu a uloží je do té doby, než budou automaticky smazány:

 1. Informace o typu a verzi používaného prohlížeče
 2. Operační systém uživatele
 3. Poskytovatel internetových služeb uživatele
 4. IP adresa uživatele
 5. Datum a čas požadavku
 6. Webové stránky, ze kterých systém uživatele přichází na naši webovou stránku
 7. Webové stránky navštívené systémem uživatele přes naši webovou stránku
 8. Název a URL získaného souboru
 9. Množství přenesených dat v každém případě
 10. Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 11. Stav přístupu/stavový kód HTTP

 

2. Právní základ pro zpracovávání údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů log je čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů vypsaných pod bodem 3. Jelikož nepoužíváme údaje zmíněné v paragrafu 1. v žádném případě k vyvozování závěrů o vaší osobě, naše zájmy převažují.

 

3. Účel zpracovávání údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné k umožnění doručení webové stránky na počítač uživatele. K tomu musí IP adresa uživatele zůstat uložená po dobu relace.
Údaje jsou uložené v souborech log pro zajištění řádného fungování webové stránky a hladkého spojení s webovou stránkou. Navíc nám údaje slouží k optimalizaci webové stránky, k zaručení pohodlného používání naší webové stránky a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií ve smyslu bezpečnosti a stability systému. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely se v tomto kontextu neprovádí.

V těchto účelech rovněž spočívá náš oprávněný zájem na zpracovávání údajů podle čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR (viz č. 2.).

 

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Jsou-li údaje uložené v souborech log, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech.

 

5. Možnost odporu a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a ukládání údajů v souborech log je absolutně nezbytné pro provoz webové stránky. Proto tedy není žádná možnost odporu na straně uživatele.

 

6. Externí poskytovatelé služeb

Pro zpracovávání vašich údajů využíváme externího poskytovatele webhostingových služeb. Byl pečlivě vybrán a námi pověřen a je vázán našimi pokyny a je námi pravidelně kontrolován. Byla učiněna technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich údajů. Sídlí ve Spolkové republice Německo.

V. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Naše webová stránka na https://www.boellhoff.com/cz používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uložené v internetovém prohlížeči na počítačovém systému uživatele a jejichž prostřednictvím přitékají na stránku určité informace, která cookie umísťuje (zde námi). Navštíví-li uživatel webovou stránku, může se na operačním systému uživatele uložit cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče, když je webová stránka vyvolávána znovu. Cookies nepoškodí vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně nebo malware.

Naše webová stránka používá cookies, které jsou nezbytné pro zobrazení webové stránky. Používáme cookies, abychom učinili naši webovou stránku uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby bylo možné volající prohlížeč identifikovat i po změně stránky. To jsou technicky nezbytné cookies pro provoz webové stránky.
Webová stránka https://www.boellhoff.com/cz nepoužívá cookies pro marketingové účely nebo pro reklamní sledování. Flash cookies se rovněž nepoužívají.

Například následující údaje se ukládají a přenášejí do cookies:

 1. Jazyková nastavení
 2. Přihlašovací informace
 3. Indikace původu cookie

Na webové stránce https://www.boellhoff.com/cz jsou rovněž používány technicky nepotřebné cookies v rozsahu Google Analytics. Pro tento účel se odkazuje na XI. tohoto prohlášení o ochraně údajů (Google Analytics) vymezující analýzu chování surfování uživatelů.
Jinak společnost Böllhoff nepoužívá technicky nepotřebné cookies na webové stránce https://www.boellhoff.com/cz, ani nepoužíváme cookies pro marketingové účely nebo flash cookies.

 

2. Právní základ pro zpracovávání údajů

Právním základem pro zpracovávání údajů použitím cookies je čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelu zpracovávání údajů vysvětleného v části 3.

 

3. Účel zpracovávání údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce naší webové stránky nelze nabídnout bez používání cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Potřebujeme cookies pro následující aplikace:

 1. Akceptování jazykových nastavení
 2. Zapamatování hledaných termínů
 3. Přihlašovací informace

Pro tyto účely tedy spočívá náš oprávněný zájem ve zpracovávání osobních údajů v souladu s čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR (část 2.).

Uživatelské údaje shromážděné technicky nezbytnými cookies nejsou používány k vytváření uživatelských profilů. Takzvané profilování uživatele se u společnosti Böllhoff neprovádí.
Pro účel zpracovávání údajů u Google Analytics se odkazuje na XI. tohoto prohlášení o ochraně údajů (Google Analytics).

 

4. Doba uložení, možnost odporu a odstranění

Cookies jsou ukládány na počítači uživatele a přenášeny na naši stránku. Proto máte jako uživatelé plnou kontrolu nad používáním cookies. Můžete deaktivovat nebo omezit přenášení cookies změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoliv smazat. To lze rovněž provést automaticky. Jsou-li cookies pro naši webovou stránku deaktivované, nemusí být již možné plně používat všechny funkce naší webové stránky. Takzvané session cookies používané společností Böllhoff jsou automaticky smazány, když se odhlásíte nebo zavřete svůj prohlížeč.

VI. Informační bulletin

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Můžete se přihlásit k bezplatnému odběru informačního bulletinu na naší webové stránce. Inzerované zboží a služby jsou uvedené v prohlášení souhlasu. Při registraci k odběru informačního bulletinu jsou k nám přeneseny údaje ze zadávací masky.

Jedinou povinnou informací pro zasílání informačního bulletinu je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších, samostatně označených údajů (křestní jméno, příjmení) je dobrovolné a používá se k vašemu osobnímu oslovení.

Navíc jsou během registrace shromážděny a uloženy následující údaje:

 1. IP adresa volajícího počítače
 2. Datum a čas prohlášení souhlasu (registrace)
 3. Obsah prohlášení souhlasu

Váše souhlas bude získán pro zpracování vašich údajů během procesu registrace.

Pro registraci k odběru našeho informačního bulletinu používáme takzvaný proces double opt-in. To znamená, že vám po vaší registraci zašleme e-mail na specifikovanou e-mailovou adresu, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete, aby vám byl zasílán informační bulletin. Nepotvrdíte-li vaši registraci během 24 hodin, vaše informace budou zablokovány a po 7 dnech automaticky smazány.

Pro účely doložení vaší registrace budou v procesu double opt-in shromážděny a uloženy následující doplňující údaje:

 1. Datum a čas potvrzení
 2. Obsah potvrzovacího mailu
 3. IP adresa volajícího počítače

Ve spojení se zpracováváním údajů pro doručování informačních bulletinů nejsou žádné údaje předávány třetím stranám. Údaje budou používány výhradně pro zasílání informačního bulletinu.

 

2. Právní základ pro zpracovávání údajů

Informační bulletin je zasílán poté, co se uživatel zaregistroval na naší webové stránce. Při tom nám uživatel uděluje svůj souhlas, který lze kdykoliv odvolat, se zasíláním informačního bulletinu. Žádný informační bulletin nebude zasílán bez vašeho souhlasu.
Právním základem pro zpracovávání údajů po registraci k odběru informačního bulletinu uživatelem je čl. 6 par. 1 v.1 písm. a GDPR.
Právním základem pro uložení registrace a údajů potvrzení zmíněných pod položkou 1. je čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR pro ochranu proti nárokům z občanského a soutěžního práva, aby bylo možné prokázat souhlas uživatele.

 

3. Účel zpracovávání údajů

Získání e-mailové adresy uživatele slouží k zasílání informačního bulletinu.

Shromažďování jiných osobních údajů v rámci procesu registrace slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy a rovněž k tomu, aby bylo možné vyjasnit možné zneužití vašich osobních údajů a prokázat váš souhlas. Toto je současně náš oprávněný zájem podle klauzule 2.

 

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adres uživatele proto bude uložena tak dlouho, dokud bude aktivní přihlášení k odběru informačního bulletinu.

 

5. Možnost odvolání

Svůj souhlas s dostáváním informačního bulletinu můžete kdykoliv odvolat a odhlásit odebírání informačního bulletinu. Své zrušení můžete prohlásit kliknutím na rušicí odkaz poskytnutý v každém e-mailu informačního bulletinu nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v imprintu (obsažené v každém e-mailu informačního bulletinu). Odvolání nemění legálnost reklamy zasílané do odvolání (žádná zpětná účinnost odvolání).

VII. Reklamní maily

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Společnost Böllhoff s.r.o. by ráda zasílala svým zákazníkům nebo uživatelům pravidelné informace, informační bulletiny, pozvánky na veletrhy, požadavky na zpětnou vazbu, příležitosti školení, nabídky a reklamy ohledně upevňovacích prvků a montážní technologie a rovněž týkající se technických a logistických služeb a výrobků skupiny Böllhoff (podrobně na https://www.boellhoff.com/cz) e-mailem:

K tomu příslušná společnost požaduje předchozí souhlas zákazníka nebo uživatele se zasíláním reklamních e-mailů a s ukládáním údajů (e-mailová adresa) požadovaných pro zasílání.

V případě souhlasu zákazníka nebo uživatele bude jeho e-mailová adresa zpracována, aby bylo možné mu zasílat reklamu. Poskytnutí dalších údajů, jako křestních jmen nebo příjmení, je dobrovolné a používá se k osobnímu oslovení zákazníka nebo uživatele.

Zákazník a uživatel jsou informováni, že nejsou ani smluvně, ani právně povinni udělit svůj souhlas se zasíláním informací, informačních bulletinů, pozvánek na veletrh, požadavků na zpětnou vazbu, příležitostí školení, nabídek a reklam týkajících se výrobků a služeb příslušné společnosti Böllhoff a skupiny Böllhoff, nýbrž je tento výhradně na dobrovolném základě, aniž by mělo odepření souhlasu jakékoliv právní znevýhodnění nebo jiné znevýhodnění pro zákazníka nebo uživatele.

Je-li získán souhlas, jsou navíc k e-mailové adrese také shromažďovány a ukládány následující údaje:

 1. IP adresa volajícího počítače
 2. Datum a čas prohlášení souhlasu (registrace)
 3. Obsah prohlášení souhlasu

K získání souhlasu se používá takzvaný proces double opt-in. To znamená, že poté, co zákazník udělí svůj souhlas, zašleme e-mail na poskytnutou e-mailovou adresu žádající ho o potvrzení toho, že souhlasí se zasíláním reklamních e-mailů. Nebude-li potvrzení obdrženo během 24 hodin, informace budou zablokovány a po 7 dnech automaticky smazány.

Pro účely doložení souhlasu jsou v procesu double opt-in shromážděny a uloženy následující doplňující údaje:

 1. Datum a čas potvrzení
 2. Obsah potvrzovacího mailu
 3. IP adresa volajícího počítače

Údaje nebudou předány třetím stranám ve spojení se zpracováváním údajů pro zasílání reklamních e-mailů. Údaje budou používány výhradně pro zasílání reklamních e-mailů.

 

2. Právní základ pro zpracovávání údajů

Právním základem pro uložení e-mailové adresy a, lze-li uplatnit, křestních jmen a příjmení, je souhlas uživatele nebo zákazníka se zasíláním reklamních e-mailů, který může být kdykoliv odvolán. Žádné reklamní e-maily nebudou zasílány bez vašeho souhlasu. Právním základem je čl. 6 par. 1 věta 1 písm. a GDPR.
údajů potvrzení zmíněných v č. 1. čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR pro ochranu proti nárokům z občanského a soutěžního práva, aby bylo možné prokázat souhlas uživatele a zákazníka.

 

3. Účel zpracovávání údajů

Získání e-mailové adresy uživatele slouží k zasílání reklamního e-mailu.

Shromažďování jiných osobních údajů jako součásti procesu s vyjasnění možného zneužití vašich osobních údajů a prokázání souhlasu uděleného uživatelem nebo zákazníkem. Toto je současně náš oprávněný zájem podle klauzule 2.

 

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa a, lze-li uplatnit, křestní jméno a příjmení uživatele budou proto uloženy tak dlouho, dokud nebude souhlas odvolán. Po odvolání, které je možné kdykoliv, budou údaje okamžitě smazány.

 

5. Možnost odvolání

Souhlasící strana má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání nemění legálnost reklamy zasílané do odvolání (žádná zpětná účinnost odvolání).
Zrušení lze prohlásit kliknutím na rušicí odkaz poskytnutý v každém reklamním e-mailu nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v imprintu (obsažené v každém reklamním e-mailu).

VIII. Poskytování smluvních služeb (kamenný obchod, objednávky po telefonu, faxem, dopisem)

1. Rozsah zpracovávání údajů

Odpovědná osoba zpracovává vaše kmenové údaje (jméno, adresa, daňové identifikační číslo) a rovněž relevantní kontaktní údaje (např. telefon nebo e-mailová adresa nebo číslo faxu a kontaktní osoba) a vaše smluvní údaje (typ a množství objednaného zboží, platební informace) a rovněž údaje o obsahu, zaznamenáte-li je ve své objednávce.

 

2. Účel zpracovávání údajů

Účelem zpracovávání údajů je smluvní zpracování objednávek a objednávek od zákazníků.

 

3. Právní základ zpracovávání údajů

Právním základem pro zpracovávání vašich zákaznických údajů pro splnění uzavřené smlouvy a pro splnění objednávek je čl. 6 par. 1 v.1 písm. b GDPR.

 

4. Doba uložení

právním, zvláště daňovým nařízením je odpovědná osoba povinna uložit vaši adresu, platební a objednací údaje na dobu deseti let. Avšak po 24 měsících (uplynutí záruční lhůty + 1 měsíc doby odezvy) odpovědná osoba omezí zpracovávání, tj. vaše údaje budou použity pouze k vyhovění právním povinnostem. Právním základem pro omezené zpracovávání vašich osobních údajů je čl. 6 par. 1 v.1 písm. c GDPR pro splnění zákonných povinností archivace a uložení vyplývajících z daňového a obchodního práva. Podle tohoto standardu je zpracovávání pro splnění zákonné povinnosti, jíž odpovědná osoba podléhá, přípustné - toto zahrnuje povinnosti vyplývající daňového práva uchovávat údaje. Zpracovávání je pak omezeno na tento vymezený účel a v implementaci právního konceptu čl. 18 GDPR a čl. 25 GDPR (minimalizace údajů) jsou tyto údaje odebrány z operativního systému a uloženy na jiném disku a přístup k těmto údajům je omezený na několik osob, které obdržely jasné pokyny, kdy je přístup možný.

Po uplynutí zákonného období uložení budou vaše údaje trvale smazány.

 

5. Údaje zákazníků budou předány třetím stranám pouze v následujících případech

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím osobám, pokud jste k tomu nedali svůj předchozí souhlas. Vyloučeno je z toho předání zásilkovým službám nebo zasilatelstvím pro zpracování objednávky a dodání vámi objednaného zboží. Budou postoupeny pouze údaje nezbytně nutné pro dodání.

Právním základem je čl. 6 par. 1 věta 1 písm. b GDPR.

IX. Kontaktní formulář, formulář pro zpětné volání, formulář pro vrácení a e mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Zašlete-li nám poptávku (prostřednictvím kontaktního formuláře, formuláře pro zpětné volání, formuláře pro vrácení), prohlašujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které jste zadali a poskytli.
Budete-li nás kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktních formulářů poskytnutých na webové stránce, budou vámi poskytnuté údaje námi uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů a zpracování vašeho požadavku.
Na naší webové stránce je kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Využije-li uživatel této možnosti, údaje zadané do zadávací masky budou přeneseny k nám a uloženy.

V okamžiku zaslání zprávy přes kontaktní formulář jsou rovněž uloženy následující údaje:

 1. IP adresa uživatele
 2. Datum a čas odeslání

Váš souhlas je získán pro zpracování údajů v rozsahu procesu odeslání a je dán odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

V tomto kontextu nebudou údaje předány třetím stranám. Údaje jsou použity výhradně k vyřízení poptávky.

 

2. Právní základ pro zpracovávání údajů

Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 par. 1 v.1 písm. a GDPR, udělil-li uživatel svůj souhlas.

Právním základem pro zpracovávání údajů přenesených při zaslání e-mailu je čl. 6 par. 1 věta 1 písm. f GDPR. Má-li e-mailový kontakt za cíl uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracovávání čl. 6 vyj. 1 v.1 písm. b GDPR.

 

3. Účel zpracovávání údajů

Účelem zpracovávání údajů je zpracování a zodpovězení vaší poptávky a vašeho požadavku.
Zpracovávání osobních údajů ze zadávací masky nám slouží pouze k ošetření vytvoření kontaktu. V případě kontaktování e-mailem toto rovněž zakládá nezbytný oprávněný zájem na zpracovávání údajů.
Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

 

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a osobní údaje zaslané e-mailem je tomu tak, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, když lze odvodit ze skutečností, že byla podstata dotazu konečně vyjasněna, např. byla zodpovězena a tedy vyřízena vaše poptávka.

Doplňující osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou smazány nejpozději po uplynutí doby sedmi dnů.

 

5. Možnost odvolání, odmítnutí a odstranění

Uživatel má možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů. Odvolání nemění legálnost reklamy zasílané do odvolání (žádná zpětná účinnost odvolání). Kontaktuje-li nás uživatel e-mailem, může kdykoliv odepřít uložení svých osobních údajů. V takovém případě nelze pokračovat v konverzaci. Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas a rovněž podat odpor zasláním zprávy na

Böllhoff s.r.o.
Palouky 1365
253 01 Hostivice
Česká republika
Tel.: +420 235 318 014
Fax: +420 235 316 510,520
E-mail: czinfo@boellhoff.com

pokud jste použili jejich kontaktní formulář (na https://www.boellhoff.com/cz) nebo jim zaslali e-mail.

X. Webová analýza prostřednictvím Google Analytics

1. Scope of data processing

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (https://www.google.com/intl/cs/about/ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále „google“). Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači na pomoc analyzování webové stránky, jak uživatelé stránku využívají. Informace vygenerované prostřednictvím cookie o vašem používání této webové stránky (jako typ prohlížeče/verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL (předtím navštívená stránka), IP adresa, čas požadavku serveru) jsou obecně přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Avšak je-li na této webové stránce aktivována anonymizace IP, Google předtím omezí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam zkrácena. Pro tyto výjimečné případy, v nichž jsou osobní údaje přeneseny do USA, je společnost Google podrobena EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Z pověření provozovatele této webové stránky Google použije tyto informace k vyhodnocování vašeho používání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitě webové stránky a k poskytování dalších služeb týkajících se webové stránky a používání internetu provozovateli webové stránky.

IP adresa přenesená vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics není slučována s jinými údaji Google.

Obě webové stránky https://www.boellhoff.com/cz používají Google Analytics s koncovkou „_anonymizeIp“.
Anonymizace IP je tedy aktivována společností Böllhoff. IP adresa je učiněna anonymní tak, aby nebylo možné přiřazení k určité fyzické osobě. Pokud budou o vás shromážděné údaje osobní, budou okamžitě vyloučeny a osobní údaje budou okamžitě smazány.

 

2. Účel zpracovávání údajů

Účelem používání Google Analytics je poptávkově orientovaný design a neustálá optimalizace naší webové stránky. Používáme Google Analytics k analyzování a pravidelnému vylepšování používání naší webové stránky. Můžeme vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás coby uživatele zajímavější.

 

3. Právní základ

Používání Google Analytics je založené na čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR. Používáním Google Analytics chceme zajistit poptávkově orientovaný design a neustálou optimalizaci naší webové stránky. Dále chceme statisticky zaznamenávat používání naší webové stránky a vyhodnocovat je za účelem optimalizace naší nabídky. Jelikož je vaše IP adresa učiněna anonymní a proto již osobně neidentifikovatelná, převažuje náš zájem na optimalizaci naší webové stránky prostřednictvím používání Google Analytics. Anonymizací IP adresy je dostatečně brán v úvahu zájem uživatele v ochraně jeho osobních údajů.

 

4. Možnost odstranění

Můžete odmítnout používání cookies výběrem příslušných nastavení na vašem prohlížeči, avšak berte prosím na vědomí, že nemusí být možné využívat plné funkčnosti této webové stránky.
Chcete-li zabránit shromažďování osobních údajů prostřednictvím Google Analytics, můžete odporovat prostřednictvím odkazu opt-out a deaktivovat shromažďování údajů. Tato deaktivace se uloží v cookies. Pamatujte, že se toto nastavení ztratí, smažete-li cookie.
Můžete rovněž společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů vygenerovaných prostřednictvím cookie a týkajících se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a nainstalováním dostupného add-on prohlížeče.

 

5. Informace o třetích stranách

Informace o třetí straně včetně ochrany údajů ve spojení s Google Analytics: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. uživatelské podmínky: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, přehled ochrany údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, a prohlášení o ochran údajů: https://policies.google.com/privacy

XI. Integrace videí YouTube

 • Integrovali jsme videa YouTube od společnosti Böllhoff do naší online nabídky, která jsou uložená na https://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z naší webové stránky. Jsou všechna integrovaná v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tj. žádné údaje o vás coby uživateli nebudou předány YouTube, nepřehrajete-li si videa. Pouze tehdy, když přehráváte videa, budou přeneseny níže uvedené údaje. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.
  Navštívením webové stránky YouTube obdrží informace, že jste přistupovali na odpovídající podstránku naší webové stránky. Navíc budou přeneseny údaje uvedené pod IV bod 1. tohoto prohlášení. Toto je nezávislé na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášení, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jste-li přihlášení do Google, vaše informace budou přímo spojeny s vaším účtem. Nepřejete-li si být spojováni s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je za účelem reklamy, výzkumu trhu anebo poptávkově orientovaný design své webové stránky. Takové vyhodnocování se provádí zvláště (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování poptávkově orientované reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podat odpor proti vytváření těchto uživatelských profilů, pročež musíte kontaktovat YouTube pro uplatnění tohoto práva.
  Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a zpracovávání jejich využívání společností YouTube je popsané v ochraně soukromí YouTube. Rovněž obdržíte další informace o vašich právech a nastavení soukromí: https://policies.google.com/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a je podrobena EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 • Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

  Právním základem pro zpracovávání osobních údajů uživatelů je čl. 6 par. 1 věta 1 písm. f GDPR. Videa od společnosti Böllhoff na platformě YouTube jsou integrovaná v rozšířeném režimu ochrany údajů. Je odpovědností uživatele rozhodnout se, zda si přehraje jemu zobrazené video, jak je tomu kdykoliv s jakoukoliv jinou návštěvou platformy YouTube. Naším zájmem na integraci videí Böllhoff na YouTube je prezentace naší společnosti a našich výrobků zákazníkům i potenciálním uchazečům o zaměstnání. Zájem vyšší kvality uživatele, který se může volně rozhodnout o přehrávání videí, není patrný.

XII. Registrace pro stahování CAD

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Společnost Böllhoff poskytuje bezplatná technická data CAD nebo jiné soubory (listy technických údajů) ke stažení na webové stránce https://www.boellhoff.com/cz. Stahování je možné pouze pro zaregistrované uživatele.
Proto je pro stahování potřebná předchozí registrace.

S registrací nejsou spojeny žádné další povinnosti. Je pouze předpokladem pro stahování.

Údaje jsou zadány do zadávací masky a přeneseny k nám a uloženy. Údaje nebudou předány třetím stranám. Během procesu registrace budou zpracovány následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Formulář adresy
 • Křestní jméno a příjmení
 • Společnost
 • Oddělení
 • Ulice a číslo domu
 • Poštovní směrovací číslo a město
 • Země
 • Heslo, které jste zvolili
 • Přihlašovací údaje (kombinace e-mailové adresy a hesla)


Následující údaje se také uloží v okamžiku registrace a při každém následném přihlášení:

 1. Datum a čas aktu použití
 2. Přihlašovací údaje

 

2. Právní základ pro zpracovávání údajů

Právním základem pro registraci je čl. 6 par. 1 v.1 písm. f GDPR.

Společnost Böllhoff je oprávněna používat poskytnuté soubory CAD pro stahování.
Ukládání osobních údajů je oprávněným zájmem společnosti Böllhoff pro ochranu proti porušení těchto práv na používání a pro ochranu proti neoprávněnému vyzrazení třetím stranám a v případě potřeby pro trestní stíhání za neoprávněné vyzrazení třetím stranám. Na druhou stranu je stahování bezplatné a bez jakéhokoliv závazku na straně uživatele. Fakt, že poskytuje osobní údaje pro ochranu zpřístupněných autorských děl, nepřevažuje zájem společnosti Böllhoff chránit autorská díla a omezit přístup podnikatelům a obchodníkům. Registrace zákazníkem je dobrovolná, takže zájem vyšší kvality hodný ochrany dobrovolného poskytnutí údajů zákazníkem není evidentní.
Tyto údaje se také ukládají na ochranu proti zneužití naší online služby.
Navíc slouží registrace k přípravě a uživatelské smlouvy, jejíž stranou je uživatel, takže dodatečným právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 par. 1 věta 1 písm. b GDPR.

 

3. Účel zpracovávání údajů

Registrace uživatele je nezbytná pro poskytnutí určitých obsahů a služeb na naší webové stránce. V tomto ohledu je dán odkaz na část 2.

 

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
Toto je případ údajů shromážděných během procesu registrace, je-li registrace na naší webové stránce zrušena (smazání uživatelského účtu) nebo změněna.
Svůj uživatelský účet můžete kdykoliv smazat. Kvůli možnosti porušení práva k používání uděleného pro stažené soubory CAD nedojde ke smazání okamžitě, nýbrž bude nejprve proveden přechod na omezené zpracovávání na dobu 4 let. Zpracovávání je pak omezeno na tento vymezený účel a v implementaci právního konceptu čl. 18 GDPR a čl. 25 GDPR (minimalizace údajů) jsou tyto údaje odebrány z operativního systému a uloženy na jiném disku a přístup k těmto údajům je omezený na několik osob, které obdržely jasné pokyny, kdy je přístup možný.

Pokud existují obchodní nebo daňové povinnosti archivace, také nedojde k okamžitému smazání.

 

5. Možnost odporu a odstranění

Jako uživatel máte možnost kdykoliv registraci zrušit. Můžete kdykoliv změnit uložené údaje o vás.

XIII. Práva dotčené osoby

Jsou-li zpracovávány osobní údaje o vás, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči odpovědné osobě:

1. Právo na informaci

Můžete se dotázat odpovědné osoby pro ověření, zda bude zpracovávat vás se týkající osobní údaje.
Pokud k takovému zpracovávání došlo, můžete od odpovědné osoby požadovat následující informace:

 1. účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly vás se týkající osobní údaje vyzrazeny nebo jsou stále vyzrazovány;
 4. plánovaná doba uložení vás se týkajících osobních údajů nebo, není-li možná specifická informace o tomto, kritéria pro určení doby uložení;
 5. existence práva na opravu nebo smazání vás se týkajících osobních údajů, právo na omezení zpracovávání správcem nebo právo na odpor proti takovému zpracovávání;
 6. existence práva stěžovat si dohlížejícímu úřadu;
 7. jakékoliv informace o původu údajů, nejsou-li získány od dotčené osoby;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 par. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplná informace a zapojené logice a rozsahu zamýšlených efektů takového zpracovávání pro dotčenou osobu.

Máte právo požadovat informaci, pokud jde o to, zda jsou vás se týkající osobní údaje převáděny do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V tomto kontextu můžete požadovat, abyste byli informováni o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR ve spojení s převedením.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu anebo doplnění vůči správci údajů, jsou-li vás se týkající zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí provést opravu bez prodlení.

 

3. Právo na omezení zpracovávání

Za následujících podmínek můžete požadovat, aby bylo zpracovávání vás se týkajících osobních údajů omezeno:

 1. rozporujete-li přesnost vás se týkajících osobních údajů, na období, které umožní správci údajů ověřit přesnost osobních údajů;
 2. zpracovávání je nezákonné a vy odmítáte smazat osobní údaje a namísto toho požadujete, aby bylo používání osobních údajů omezeno;
 3. správce údajů již osobní údaje pro účely zpracovávání nepotřebuje, avšak vy potřebujete prosadit, uplatnit nebo hájit právní nároky, nebo
 4. pokud jste podali odpor proti zpracovávání podle čl. 21 par. 1 GDPR a ještě nebylo určeno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby nepřevažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracovávání vás se týkajících osobních údajů omezeno, mohou být takové údaje zpracovávány pouze - nehledě na uložené - s vaším souhlasem nebo za účelem prosazení, uplatnění nebo obhajování práv nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo na základě důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
Pokud bylo omezení zpracovávání omezeno podle výše uvedených podmínek, budete informováni odpovědnou osobou, než bude omezení zrušeno.

 

4. Právo na vymazání

a) Povinnost smazání
Můžete správce údajů požádat o smazání osobních údajů, které se vás týkají, bez prodlení a správce je povinen tyto údaje bez prodlení smazat, platí-li jeden z následujících důvodů:

 1. Vás se týkající osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
 2. Odvoláte svůj souhlas, na němž bylo zpracovávání založeno, podle čl. 6 par. 1 písm. a a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracovávání.
 3. Podali jste odpor proti zpracovávání podle čl. 21 par. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracovávání nebo jste podali odpor proti zpracovávání podle čl. 21 par. 2 GDPR.
 4. Jsou zpracovávány vás se týkající osobní údaje, které byly získány nezákonně.
 5. Smazání vás se týkajících osobních údajů je nezbytné pro splnění právního závazku ze zákona Unie nebo zákona členských států, jimž je správce údajů podřízen.


b) Informace třetím stranám
Pokud správce údajů zveřejnil vás se týkající osobní údaje a je povinen je smazat podle čl. 17 par. 1 GDPR, musí učinit příslušná opatření, včetně technických opatření, beroucí v úvahu dostupné technologie a náklady na implementaci, aby informoval zpracovatele údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, o jejichž smazání jste požádali jako dotčená osoba, aby smazali všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie nebo reprodukce těchto osobních údajů.


c) Výjimky
Právo na vymazání neexistuje, je-li zpracovávání nezbytné

 1. pro uplatnění svobody projevu a informací;
 2. pro provedení právního závazku požadovaného pro zpracovávání ze zákona Unie nebo členských států, jimž je správce podřízen, nebo pro provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu úřední moci udělené správci;
 3. pro prosazení, uplatnění nebo obhajování právních nároků.

 

5. Právo na informaci

Pokud jste uplatnili vůči správci údajů své právo na opravu, smazání nebo omezení zpracovávání, je povinen informovat všechny příjemce, kterým byly vás se týkající osobní údaje vyzrazeny, o této opravě nebo smazání údajů nebo omezení zpracovávání, pokud se to neukáže nemožným nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Máte právo být odpovědnou osobou o takových příjemcích informováni.

 

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vás se týkající osobní údaje, které jste odpovědné osobě poskytli, ve strukturovaném, obecném a strojově čitelném formátu. Navíc máte právo postoupit tyto údaje jiné pověřené osobě bez maření pověřenou osobou, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že

 1. zpracování je založené na souhlasu podle. 6 par. 1 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 par. 1 písm. b GDPR a
 2. zpracovávání je prováděno prostřednictvím automatizovaných metod.

Při uplatňování tohoto práva máte rovněž právo požadovat, aby byly vás se týkající osobní údaje převedeny přímo od jednoho správce údajů na druhého správce údajů, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být dotčeny svobody a práva jiných osob.
Právo na přenositelnost se nesmí uplatňovat na zpracovávání osobních údajů potřebných pro provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu úřední moci udělené správci.

 

7. Právo na odpor

Máte právo kdykoliv podat odpor proti zpracovávání vás se týkajících osobních údajů na základě čl. 6 par. 1 věta 1 písmeno f GDPR z důvodů vzniklých z vaší určité situace.
Správce údajů již nezpracovává vás se týkající osobní údaje, aniž může prokázat přesvědčivé důvody hodné ochrany pro zpracovávání, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracovávání slouží k prosazení, uplatnění nebo obhajování právních nároků.
Jsou-li vás se týkající osobní údaje zpracovávány pro přímé marketingové účely, máte právo kdykoliv podat odpor proti zpracovávání vás se týkajících osobních údajů za účelem takové reklamy.
Podáte-li odpor proti zpracovávání pro přímé marketingové účely, nebudou již vás se týkající osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Chcete-li využít svého práva na odpor, informujte příslušnou odpovědnou osobu prostřednictvím jedné z možností kontaktu zmíněných v I.

 

8. Právo na odvolání prohlášení souhlasu podle práva na ochranu údajů

Máte právo kdykoliv odvolat své prohlášení souhlasu podle práva na ochranu údajů. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracovávání prováděného na základě souhlasu do odvolání (žádná zpětná účinnost odvolání). Chcete-li využít svého práva na odvolání, informujte příslušnou odpovědnou osobu prostřednictvím jedné z možností kontaktu zmíněných v I.

 

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech

Máte právo nepodléhat rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracovávání, které má vůči vám právní účinnost nebo vás výrazně poškozuje podobným způsobem. Toto neplatí, pokud rozhodnutí

 1. je nezbytné pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
 2. legislativa Unie nebo členských států, jíž je odpovědná osoba podřízena, je přípustná a legislativa obsahuje příslušná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo
 3. s vaším výslovným souhlasem.

V případech uvedených v (1) a (3) musí odpovědná osoba učinit přiměřená opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva na intervenci osoby od odpovědné osoby, na vyjádření vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

 

10. Právo stěžovat si dohlížejícímu úřadu

Bez ovlivnění jakékoliv další administrativní nebo soudní nápravy máte právo stěžovat si dohlížejícímu úřadu, zvláště v členském státě, kde sídlíte, pracujete nebo podezíráte z porušení, domníváte-li se, že je zpracovávání vás se týkajících osobních údajů v rozporu s GDPR.
Dohlížející úřad, jemuž byla podána stížnost, musí informovat stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudní nápravy podle čl. 78 GDPR.

XIV. Zabezpečení údajů

Používáme nejrozšířenější metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle je to 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, použijeme namísto toho 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka naší webové stránky přenášena v šifrované formě, je indikováno zavřeným zobrazením symbolu klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku vašeho prohlížeče.
Používáme také vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována ve shodě s technologickými vývoji.

XV. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je platné od května 2018.

Kvůli budoucím změnám a rozšířením naší online nabídky nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být potřebná změna tohoto prohlášení o ochraně údajů. Aktuální prohlášení o ochraně údajů můžete nalézt na https://www.boellhoff.com/cz.